Wszelkie prawa zastrzeżone – Wszelkie materiały zawarte na niniejszej stronie, w tym grafiki, projekty nagrobków, nagrobków urnowych, pomników, płyt nagrobnych, kolumbariów, ścian urnowych, nisz urnowych, ossuariów, urn (cinerariów), a także zdjęcia, obrazy i rysunki oraz pozostała zawartość stanowią własność intelektualną właścicieli strony i jako utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegają ochronie a wykorzystanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie tych utworów lub jakichkolwiek ich części stanowi naruszenie praw autorskich i jest niedozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.